Potrebujete poradiť na diaľku?

Volejte +420 777 255 046 

mail@fashion-intimate.cz

0 0 €

Doprava zdarma


GDPR

Súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Odoslaním tohto formulára a "kliknutím" na možnosť súhlasím, ako subjekt osobných údajov, udeľujem súhlas so spracovaním svojich nižšie uvedených osobných údajov, ktoré týmto dobrovoľne poskytujem správcovi osobných údajov, a to spôsobom ďalej v tomto súhlase uvedeným.

Beriem na vedomie, že tieto osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, predstavujú tzv. Osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES ( "GDPR"). Súčasne týmto vyhlasujem, že mi je najmenej 16 rokov a v prípade, že nie, potvrdzujem, že bol tento súhlas vyjadrený alebo schválený osobou, ktorá vykonáva voči mne rodičovskú zodpovednosť.

 1. Správca Správcom osobných údajov je Alena Marešová, so sídlom Postoupky 1, 767 01 Kroměříž, IČO: 67506453 ( "Správca").
 2. 2. Spracovanie osobných údajov
 3. 2.1. Moje osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujem Kontrolóri osobných údajov, sú nasledujúce: Meno, Priezvisko, E-mail.
 4. 2.2. Súhlas so spracovaním svojich uvedených osobných údajov udeľujem za účely: marketingové účely Správca spojené s ponukou výrobkov a služieb; zasielanie informácií o organizovaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách (napr. formou zasielania newsletterov, telemarketing); kontaktovanie za účelom prieskumov trhu a za účelom marketingových výskumov; kontaktovanie za účelom prianie k Vianociam a Veľkej noci alebo iným sviatkom a zasielanie zľavových poukazov, darčekov, a pod .; pričom spracovanie osobných údajov je k naplneniu týchto účelov nevyhnutné.
 5. 2.3. Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 6. 2.4. Správca spracováva osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracovávané. 2.5. Vyššie uvedené osobné údaje budú okrem Správca zhromažďovať a spracovávať aj tieto subjekty: spracovatelia osobných údajov: Webo s.r.o. IČO 02636239. Príjemcovia) osobných údajov: Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje subjektu údajov najmä týmto príjemcom a kategóriám príjemcov: dodávatelia Správca, zamestnanci Správca, poskytovatelia prepravných služieb, poskytovatelia marketingových a reklamných služieb, finančné inštitúcie, štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a ďalšie osoby v inom zmluvnom vzťahu ku Správcovi. osobné údaje dotknutých osôb nebudú predávané do tretích krajín;
 7. 2.6. Vyššie uvedené osobné údaje je Správca oprávnený spracovávať po dobu 5 rokov od udelenia môjho súhlasu. Beriem na vedomie, že pred uplynutím tejto doby ma môže Správca kontaktovať za účelom obnovenia môjho súhlasu a že bez jeho obnovenie budú moje osobné údaje po uplynutí uvedenej doby trvalo zmazané.
 8. 3. Práva dotknutej osoby
 9. 3.1. Beriem na vedomie, že ako subjekt osobných údajov mám právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), popr. obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR) a právo namietať proti vykonávaným spracovanie (čl. 21 GDPR). Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR mám ako dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa ma týkajú a ktoré som poskytol Správcovi.
 10. 3.2. Ako subjekt údajov môžem v otázkach spracovaní svojich osobných údajov kontaktovať Správca, a to na e-mailovej adrese mail@fashion-intimate.cz. 3.3. Ak sa ako subjekt údajov domnievam, že sú moje osobné údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, mám právo obrátiť sa na Správca so žiadosťou o nápravu. Ak bude žiadosť uznaná za oprávnenú, Správca okamžite odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá moja možnosť ako subjektu údajov podať sťažnosť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 11. 3.4. Udeľujem týmto svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Správcom na účely, v rozsahu a po dobu špecifikovanú vyššie. Beriem na vedomie, že Správca bude tento súhlas archivovať na účely plnenia právnej povinnosti Správca byť schopný doložiť, že som udelil súhlas s vykonávaným spracovaním.

Shirley of Hollywood

LUNA SPLENDIDA

PANACHE

EMILIO CAVALLINI

LEGA

TRANSPARENZE

VERO by Aslanis

CETTE

FOLLIA INTIMO

LINEASPRINT

FASHION
INTIMATE


PROČ NAKUPOVAT PRÁVĚ ZDE?